Ưu nhược điểm cọc khoan nhồi, Kinh nghiệm chọn nhà thầu