Khoảng cách tối thiểu giữa 2 cọc khoan nhồi là bao nhiêu?